Gegevensbescherming en algemene voorwaarden

Verklaring ter gegevensbescherming

Klik hier om de verklaring ter gegevensbescherming te raadplegen.

Algemene voorwaarden

Organisatie

De kick-off dag (het Evenement) wordt georganiseerd door LAUREA Group BVBA in opdracht van VIVEL VZW. LAUREA Group BVBA, Moorsledestraat 140, 1020 Brussel. 

Toegang

Alleen een geldige online registratie geeft toegang tot het Evenement.

Registraties die niet afgestemd werden binnen de zorgraad, worden mogelijks geannuleerd door de organisatie. 

Verloop van het evenement

Elke deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen van de Organisatie. Dit impliceert o.a. een normaal gedrag, veiligheidsmaatregelen, geen gebruik van drugs, algemeen rookverbod in alle openbare gebouwen,… Bij een overtreding hiervan heeft de organisatie het recht deze deelnemers uit te sluiten, zonder enige vorm van schadevergoeding.

Foto- en videomateriaal

Tijdens de volledige duur van de kick-off dag is er een foto en videograaf aanwezig.

De genomen foto’s kunnen verspreid worden via VIVEL communicatie kanalen (website, e-nieuwsbrief, sociale media, event- en jaarverslagen...).

Op basis van het video materiaal wordt mogelijks een ‘aftermovie’ opgemaakt die via dezelfde VIVEL communicatie kanalen verspreid zal worden. Hiervoor kunt u ter plaatse gevraagd worden om een korte ‘quote’ op te nemen.

Noteer dat VIVEL met voorzichtigheid omgaat met zowel het foto- en videomateriaal en het materiaal enkel gebruikt in een context die in lijn ligt met de doelstellingen van VIVEL. VIVEL zal het foto en videomateriaal niet overdragen aan derden, tenzij voor het opmaken van desbetreffende VIVEL communicaties.

Door uw deelname, verklaart u zich akkoord hiermee.

Indien u bezwaren heeft ten opzichte van het gebruik van dit foto en video materiaal zoals hierboven omschreven, gelieve VIVEL hiervan op de hoogte te brengen via info@vivel.be.

Overmacht

In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.

Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; het afzeggen door spreker(s), brand, staking, slechte weersomstandigheden, etc.

Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, kan de deelnemer ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding.

Aansprakelijkheid

De deelnemer is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Deelnemer te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.

De deelnemer is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de Organisatie. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.

Het betreden van de locatie van het Evenement en het bezoeken van het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Deelnemer.

Annulatie

De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de deelnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de toegangsbewijzen worden geannuleerd. De deelnemer kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding.

Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De rechtbank van Brussel is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.